Veikla

Vizija

       Kuriama šiuolaikiška, turinti modernius ugdymo išteklius, atvira pokyčiams, efektyviai dirbanti ir besimokanti Panevėžio r. muzikos mokykla, kurioje saugu ir įdomu mokytis, gera dirbti ir kurti.   

Misija

 Panevėžio r. muzikos mokykla teikia muzikinį ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, etninės kultūros ir kryptingo meninio ugdymo programas. Organizuoja tikslingą mokinių laisvalaikio užimtumą neatsižvelgiant į jų socialinę padėtį, ugdo kultūringą ir kompetentingą visuomenės pilietį.

  

Vertybės

      Lyderystė – mokomės kartu ir siekiame bendro tikslo.

Filosofija

     Mokomės iš nesėkmių, sėkmes panaudojame veiklai tobulinti.

Veiklos prioritetai      

     Ugdymo proceso kokybė, rezultatyvus mokinių gabumų ir kūrybiškumo atskleidimas, dalykinių kompetencijų ugdymas suteikiant meninę brandą ir laiduojant ugdymo tęstinumą meninio profilio aukštesnėse ugdymo institucijose, rajono ir regiono kultūrinio gyvenimo aktyvinimas ir reprezentavimas, vaikų ir jaunimo saviraiškos ir užimtumo menine veikla edukaciniai projektai.   


 Atributika

Emblema

Ženkliukas

Padėka


Nuostatai

Mokyklos nuostatai


Planavimo dokumentai

2019–2021 m. kultūros programa

Mokyklos 2019 metų veiklos planas

2018–2020 metų strateginis veiklos planas

2018–2019 m. m. mokyklos tarybos veiklos planas

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiunienės 2018 m. veiklos ataskaita 

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2018 m. veiklos užduotys

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2017 m. veiklos ataskaita


Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis


Paskatinimai ir apdovanojimai

Mokytojai metodininkei Janinai Mikalkevičienei, Padėka 2019 m.

Mokytojui metodininkui Renatui Bedaliui, Padėka 2018 m.

Vyr. mokytojai Vijoletai Kirpotienei, Padėka, 2018 m.

Jungtiniam jaunių chorui, Padėka, 2018 m.

Mokytojai metodininkei Dianai Labudienei, Padėka, 2017 m.


Viešieji pirkimai

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus ir įvykdytus pirkimus galite rasti CVP IS arba CVPP

2019 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė

Įsakymas „Dėl pripažinimo netekusiu galios įsakymo „Dėl Panevėžio r. muzikos mokyklos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“ “

Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas


Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų pažyma

2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinė paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. paaiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-12-31 duomenis

2018 m. II ketv. finansavimo sumų pažyma

2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 2018 metų finansinės ataskaitos:

Apskaitos politika

Finansavimo sumos pagal šaltin per ataskaitinį laikotarpį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita


Laisvos darbo vietos

Laisvų darbo vietų nėra