Veikla

Vizija

       Kuriama šiuolaikiška, turinti modernią ugdymo bazę, atvira pokyčiams, efektyviai dirbanti ir besimokanti  Panevėžio r. muzikos mokykla, kurioje saugu ir įdomu mokytis, gera dirbti ir kurti.

Misija

     Panevėžio r. muzikos mokykla teikia muzikinį ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, etninės kultūros ir kryptingo meninio ugdymo programas. Organizuoja tikslingą mokinių laisvalaikio užimtumą neatsižvelgiant į jų socialinę padėtį, ugdo kultūringą ir kompetentingą visuomenės pilietį.

Vertybės

      Lyderystė – mokomės kartu ir siekiame bendro tikslo.

Filosofija

      Mokomės iš nesėkmių, sėkmes panaudojame veiklai tobulinti.

Mokyklos veiklos prioritetai

     Ugdymo proceso kokybė, rezultatyvus mokinių gabumų ir kūrybiškumo atskleidimas, dalykinių kompetencijų ugdymas suteikiant meninę brandą ir laiduojant ugdymo tęstinumą meninio profilio aukštesnėse ugdymo institucijose, rajono ir regiono kultūrinio gyvenimo aktyvinimas ir reprezentavimas, edukacinių projektų vaikų ir jaunimo saviraiškos ir užimtumo menine veikla propagavimas.             


 Atributika

Emblema

Ženkliukas

Padėka


Nuostatai

Mokyklos nuostatai


Planavimo dokumentai

Mokyklos 2019 metų veiklos planas

2018–2020 metų strateginis veiklos planas

2018–2019 m. m. mokyklos tarybos veiklos planas

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2018 m. veiklos užduotys

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2017 m. veiklos ataskaita


Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis


Paskatinimai ir apdovanojimai

Mokytojui metodininkui Renatui Bedaliui, Padėka 2018 m.

 Vyr. mokytojai Vijoletai Kirpotienei, Padėka, 2018 m.

 Jungtiniam jaunių chorui, Padėka, 2018 m.

Mokytojai metodininkei Dianai Labudienei, Padėka, 2017 m.


Viešieji pirkimai

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus ir įvykdytus pirkimus galite rasti CVP IS arba CVPP

Įsakymas „Dėl pripažinimo netekusiu galios įsakymo „Dėl Panevėžio r. muzikos mokyklos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“ “

Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

2018 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė


Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų pažyma

2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinė paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. paaiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-12-31 duomenis

2018 m. II ketv. finansavimo sumų pažyma

2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas


Laisvos darbo vietos

Laisvų darbo vietų nėra