Teisės aktai


Teisės aktų projektai


Vidaus tvarkos dokumentai

Pedagoginių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema

Pareigybių, į kurias priimant specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį, sąrašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Interneto svetainės administravimo tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Panevėžio r. muzikos mokykloje tvarkos aprašas

COVID-19 profilaktikos ir prevencijos veiksmų valdymo tvarkos aprašas

Dėl darbo tvarkos taisyklių papildymo

Darbo tvarkos taisyklės

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės

Netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo kompensacijų už automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklės

Vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės

Darbuotojų veiksmų seka, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarka

Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas


Kvalifikacija

Kvalifikacijos tobulinimo planas, 2024 m.

Kompetencijų tobulinimo programa 2024-2026 m.

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas


Asmens duomenų apsauga

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Panevėžio r. muzikos mokyklos administraciją, tel. 8 686 99 293, el. p. muzikosmokyklapr@gmail.com

Jeigu asmuo nesutinka su Panevėžio r. muzikos mokyklos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt.