Ugdymas

Įsakymas Dėl 2023–2024 m. m. ugdymo plano tvirtinimo pakeitimo

2023-2024 m. m. ugdymo planas

Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

Tyrimas Mokymosi motyvaciją formuojantys veiksniai, 2023 m.

Mokinių ugdymo individualizavimo, diferencijavimo, integravimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi pasiekimų, pažangos ir kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių indidualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Tyrimas. Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas, 2022 m.

Tyrimas. Mokinių mokimosi stiliai, 2022 m.

Įsakymas ,,Dėl 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl 2021–2022 m. m. formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Atsiskaitymų ir egzaminų reikalavimų tvarka

Aktyvus/ įtraukusis ugdymas

Pamoka

Tyrimas „Koks mano mokymosi stilius“

Mokymosi stiliaus – mokymo(si) strategijų ir metodų pasirinkimo instrumentas

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas

Kokybinis tyrimas. Formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo proceso kokybės tobulinimas taikant savivaldį mokymąsi 

Tyrimas. ,,Pagrindinio muzikinio ugdymo programos mokinių lyderystės gebėjimų raiškos muzikos mokykloje“

Konkursų ir kitų renginių organizavimo ir mokinių dalyvavimo rajono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose ir kituose renginiuose tvarkos aprašas

Tyrimas. „Muzikavimo repertuaro pritaikymas pagal mokinių gebėjimus – teigiami ir neigiami veiksniai“

Ugdymo turinio ir procesų stebėsenos tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo tvarkos aprašas

Dėl mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašo pakeitimo

Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašas

Tyrimas. Psichologiniai ir socialiniai mokymo(si) veiksniai ir jų įtaka muzikos Mokyklos mokinių mokymosi motyvacijai


Ugdymo programos

Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Etninės kultūros programa

Kryptingo meninio ugdymo programa

Neformaliojo vaikų švietimo programa Linksmasis akordeonas


Ugdymo organizavimas

Darbuotojų veiksmų seka, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Dėl klasių (grupių) skaičiaus nustatymo Panevėžio r. muzikos mokykloje

Apmokėjimo už teikiamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas tvarkos aprašas

Atlyginimo dydžio už Panevėžio r. muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas


Veiklos įsivertinimas

2023 metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

2022 metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

2021 metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo kokybės vertinimo išvada


Pasiekimai

2024 metai

2023 metai

2022 metai

1986-2021 metai


Koncertinė ir kita veikla

2023–2024 m. m.

2022–2023 m. m.

2021–2022 m. m.

2021–2022 m. m.

2020–2021 m. m.

2019–2020 m. m.

2018–2019 m. m.

2017–2018 m. m.

2016–2017 m. m.

2015–2016 m. m.

2014–2015 m. m.