Ugdymas

 

 Planavimo dokumentai

Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai, darbo užmokestis

 

Viešieji pirkimai

2018–2019 m. m. ugdymo planas

 Mokyklos nuostatai 

 2018–2020 m. strateginis veiklos planas

2018 m. veiklos planas

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus ir įvykdytus pirkimus galite rasti CVP IS arba CVPP.

Mokinių priėmimas

Dėl mokinių priėmimo į muzikos mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

 

2018–2019 m. m. Mokyklos tarybos veiklos planas

 

Finansavimo sumų pažyma

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

Įsakymas Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusių galios

Pradinio muzikinio ugdymo programa

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa

Etninės kultūros programa

 Darbo tvarkos taisyklės

Mokinio elgesio taisyklės

 

 

2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 

Šalies ir tarptautinių konkursų nugalėtojai

 

Muzikos mokyklos direktoriaus:

2018 m. veiklos užduotys

2017 m. veiklos ataskaita

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rašta

 

Egzaminų reikalavimų tvarka

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį

2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

 

Dėl klasių (grupių) skaičiaus nustatymo Panevėžio r. Muzikos mokykloje 

 

2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

 

Dėl atlyginimo dydžio už Panevėžio r. muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo


2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas  

Apmokėjimo už teikiamas ugdymo programas tvarkos aprašas

 

 

 

Finansavimo sumų pažyma

2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

 
 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Tvarkos aprašas

  2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

KONCERTINĖ IR KITA VEIKLA

2017–2018 m. m.

2016–2017 m. m.

 

2016 m. finansinės būklės ataskaita

 

2015–2016 m. m.

2014–2015 m. m.

2013–2014 m. m.

2012–2013 m. m.

2011–2012 m. m.

 

Paaiškinamasis raštas 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-12-31 duomenis

 2018 m. II ketvirtis

Finansavimo sumų pažyma

 
Darbuotojų veiksmų seka, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje   Finansines būklės ataskaita  
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 

Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarka

  Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansų kontrolės taisyklės

 
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

  Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema  
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės Pedagoginių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarka Informacija apie darbo užmokestį