Ugdymas

Atsiskaitymų ir egzaminų reikalavimų tvarka

Aktyvus/ įtraukusis ugdymas

Pamoka

Tyrimas „Koks mano mokymosi stilius“

Mokymosi stiliaus – mokymo(si) strategijų ir metodų pasirinkimo instrumentas

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo kokybės vertinimo išvada

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas

2020–2021 mokslo metų formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programų ugdymo planas

Kokybinis tyrimas. Formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo proceso kokybės tobulinimas taikant savivaldį mokymąsi 

Tyrimas. ,,Pagrindinio muzikinio ugdymo programos mokinių lyderystės gebėjimų raiškos muzikos mokykloje“

Konkursų ir kitų renginių organizavimo ir mokinių dalyvavimo rajono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose ir kituose renginiuose tvarkos aprašas

Tyrimas. „Muzikavimo repertuaro pritaikymas pagal mokinių gebėjimus – teigiami ir neigiami veiksniai“

Ugdymo turinio ir procesų stebėsenos tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo tvarkos aprašas

Mokinių ugdymo individualizavimo, diferencijavimo, integravimo tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

Dėl mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašo pakeitimo

Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašas

Tyrimas. Psichologiniai ir socialiniai mokymo(si) veiksniai ir jų įtaka muzikos Mokyklos mokinių mokymosi motyvacijai


Ugdymo programos

Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Etninės kultūros programa

Kryptingo meninio ugdymo programa


Ugdymo organizavimas

Darbuotojų veiksmų seka, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Dėl klasių (grupių) skaičiaus nustatymo Panevėžio r. muzikos mokykloje

Apmokėjimo už teikiamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas tvarkos aprašas

Atlyginimo dydžio už Panevėžio r. muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas


Pasiekimai

2021 metai

1986–2020 m. m.


Koncertinė ir kita veikla

2020–2021 m. m.

2019–2020 m. m.

2018–2019 m. m.

2017–2018 m. m.

2016–2017 m. m.

2015–2016 m. m.

2014–2015 m. m.