Ugdymas

Konkursų ir kitų renginių organizavimo ir mokinių dalyvavimo rajono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose ir kituose renginiuose tvarkos aprašas

2019–2020 mokslo metų formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programų ugdymo planas

Tyrimas. „Muzikavimo repertuaro pritaikymas pagal mokinių gebėjimus – teigiami ir neigiami veiksniai“

Ugdymo turinio ir procesų stebėsenos tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo tvarkos aprašas

Mokinių ugdymo individualizavimo, diferencijavimo, integravimo tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

Egzaminų reikalavimų tvarka

Dėl mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašo pakeitimo

Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašas

Tyrimas. Psichologiniai ir socialiniai mokymo(si) veiksniai ir jų įtaka muzikos Mokyklos mokinių mokymosi motyvacijai


Ugdymo programos

Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Etninės kultūros formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Kryptingo meninio ugdymo programa


Ugdymo organizavimas

Darbuotojų veiksmų seka, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Dėl klasių (grupių) skaičiaus nustatymo Panevėžio r. muzikos mokykloje

Apmokėjimo už teikiamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas tvarkos aprašas

Atlyginimo dydžio už Panevėžio r. muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas


Pasiekimai

Šalies ir tarptautinių konkursų nugalėtojai


Koncertinė ir kita veikla

2019–2020 m. m.

2018–2019 m. m.

2017–2018 m. m.

2016–2017 m. m.

2015–2016 m. m.

2014–2015 m. m.