VII ŠALIES AKORDEONININKŲ FESTIVALIO

,,PAVASARIO SPALVOS“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. VII šalies akordeonininkų festivalio ,,Pavasario spalvos 2015” (toliau – Festivalis) sąlygos, parengtos vadovaujantis Panevėžio r. muzikos mokyklos nuostatais, patvirtintais Panevėžio rajono savivaldybės tarybos    2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-134 (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-241 redakcija) ir 2015 metų veiklos planu, patvirtintu 2014 m. gruodžio 31 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-83.
 1. Šios sąlygos reglamentuoja Festivalio tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką bei rengėjus.

II. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Festivalio tikslas – populiarinti mokinių  kamerinio  muzikavimo žanrą.
 2. Uždaviniai:

        4.1. skatinti ir skleisti muzikavimo įvairovę kameriniuose ansambliuose, gilinti sceninę koncertinę patirtį;

        4.2. išsaugoti festivalio tęstinumą, puoselėti akordeono muzikos renginio tradicijas;

        4.3. skatinti ansamblių kūrybinę saviraišką ir siekti atskleisti mokinių individualius meninius  gebėjimus;

        4.4. skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp muzikos ir meno mokyklų;

        4.5. suteikti galimybę pedagogams pasidalinti profesine patirtimi.

III. REIKALAVIMAI FESTIVALIO DALYVIAMS

 1. Festivalyje gali dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų moksleiviai – kameriniai ansambliai, kurių sudėtyje yra bent vienas akordeonas.
 1. Dalyviai laisvai pasirenka ir atlieka 1 arba 2 kūrinius.

IV. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Festivalį organizuoja Panevėžio r. muzikos mokykla.
 2. Festivalio vadovės  – Diana Venckienė ir Janina Mikalkevičienė.
 3. Festivalis vyks 2015 m. balandžio 22 dieną, 15 val.. Panevėžio r. muzikos mokyklos Krekenavos sk. salėje

       (Laisvės g. 18, Krekenava, Panevėžio rajonas).

V. REGISTRACIJA

 1. Visus, norinčius dalyvauti festivalyje prašome registruotis ir anketas siųsti iki 2015 m.

balandžio 1  d. elektroniniu paštu muzikosmokyklapr@gmail.com

 1. Informaciją dėl festivalio teikia Diana Venckienė, tel. 8 699 03 607,

el.p. diana.venckiene@gmail.com

VI. PLANUOJAMA FESTIVALIO DARBOTVARKĖ

14.00 – 15.00       Dalyvių registracija ir repeticijų laikas.

15.00 – 16.30       Lietuvos muzikos ir meno mokyklų moksleivių koncertas.

16.30                    Refleksija.

VII.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti festivalio darbotvarkę.
 2. Kelionės išlaidas dalyviai apsimoka patys.

 ________________________