PATVIRTINTA

                                                                                                 Panevėžio rajono muzikos

                                                                                                 mokyklos direktoriaus

                                                                                                 2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-25

 

PANEVĖŽIO RAJONO MUZIKOS MOKYKLOS

V ŠALIES DŽIAZO MUZIKOS  FESTIVALIO 

 „DŽIAZAS SU TORTU“ NUOSTATAI

                    I. BENDROSIOS SĄLYGOS

  1. IV šalies džiazo muzikos festivalio „Džiazas su tortu“ (toliau – Festivalis) sąlygos, parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių, olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais,patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymu ISAK Nr. 574.

  2. Šios sąlygos reglamentuoja Festivalio tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką bei rengėjus.

           II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  3. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, meninių ir asmeninių kompetencijų ugdymui.
  4. Skatinti muzikos ir meno mokyklų pedagogų bendradarbiavimą daliytis profesine patirtimi.
  5. Išsaugoti festivalio tęstinumą.

      III. FESTIVALIO ORGANIZATORIUS

  6. Panevėžio rajonas. Tel., faks.(8 45) 59 32 01.

IV. VIETA IR LAIKAS

  7. Panevėžio rajono  muzikos mokykla, Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygala.

  8. Festivalis vyks 2014 m. gegužės 23 d. 16 val. Ramygalos gimnazijos aktų salėje.

               V.  FESTIVALIO DALYVIAI IR JŲ PROGRAMA

  9. Muzikos ir meno mokyklų solistai ir ansambliai, atliekantys džiazo stiliaus kūrinius. Solistai laisvai pasirenka ir atlieka 1, o ansambliai 1 arba 2  kūrinius. 

      VI.  PLANUOJAMA FESTIVALIO DARBOTVARKĖ

14.00–14.45 dalyvių registracija.

14.45–15.45 repeticijų laikas.

16.00–17.30 festivalio dalyvių koncertas.

17.30–18.30 festivalio aptarimas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti festivalio darbotvarkę.

11.  Kelionės išlaidas dalyviai apsimoka patys. Ansambliai atsiveža savo pultus.

12.  Dalyvių anketos priimamos iki 2014 m. gegužės 12 d. elektroniniu paštu muzikosmokyklapr@gmail.com arba faksu

(8 45) 59 32 01.

13.  Informacija tel. 8 612 15 359, el. p. evaldasv328@gmail.com

________________________________

 

PANEVĖŽIO RAJONO MUZIKOS MOKYKLOS

IV ŠALIES DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIO

„DŽIAZAS SU TORTU“

 

DALYVIŲ ANKETA

 

MOKYKLA

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MOKYKLOS ADRESAS, TELEFONAS, EL. PAŠTAS

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SOLISTŲ IR ANSAMBLIŲ DALYVIAI:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Muzikos instrumentas

       
       
       
       
       
       
       

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ, KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA, KONTAKTAI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 REPERTUARAS

Kompozitoriaus vardas, pavardė Kūrinio pavadinimas
   
   

PROGRAMOS TRUKMĖ ….………………….

Dalyvių anketos priimamos iki 2014 m. gegužės 12 d. elektroniniu paštu muzikosmokyklapr@gmail.com arba faksu (8 45) 59 32 01.

Informacija tel. 8 612 15 359, el. p. evaldasv328@gmail.com

________________________________