Kiekviena karta į muzikos suvokimo istoriją įneša savitumo ir sudėtingumo. Intelektualėjančios visuomenės suvokimo fonas turėtų būti grindžiamas efektyvesniu ir kokybiškesniu muzikiniu ugdymu. Pokyčiai įvairiose gyvenimo srityse reikalauja atitinkamų žmogaus tobulėjimo būdų, todėl mokyklai iškyla svarbus uždavinys — veiksmingai dirbti ir funkcionuoti besikeičiančiame pasaulyje. Jos išeities taškas — individas su savo žmogiška savigarba, pareiga ir jausmais, tai yra individas su vertybėmis, kurios matuojamos ne kiekybiškai, o kokybiškai. Orientacija į kokybės siekį yra būtina integruojantis į modernių valstybių visumą, kurioje mokyklos veiklos vertinimą sąlygoja interesai bei poreikiai, patyrimas ir vertybės. Ne mažiau svarbi paskirtis — savarankiškas mokinių muzikinių įgūdžių, gebėjimų formavimas. Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas metodams, leidžiantiems reikštis pačiam mokiniui, ugdantiems jo kūrybingumą, savarankiškumą ir iniciatyvumą. Muzikinio ugdymo samprata remiasi bendrapedagogine ugdymo samprata.

Kiekvieno mokytojo tikslas – matyti savo mokinį pažįstantį muzikos pasaulį, nes bendrų tikslų plotmėje svarbiausias yra vaiko dvasinis tobulėjimas, veržimasis prie objektyviai egzistuojančių tiesos-gėrio-grožio vertybių.

Fortepijono specialybes pedagogas savo kasdienineje veikloje bendrauja su mokiniais, kurie pasižymi labai skirtingais muzikiniais gebejimais. Šie gebėjimai dalinai nulemia tolimesnius vaiko siekius ir poreikius, kaip toliau mokytis muzikos. Gilindamasis į mokinio gebejimų, galimybių ir poreikių kontekstą, analizuodamas kiekvieno mokinio duomenų ypatumus, profesionaliai dirbantis fortepijono pedagogas planuoja sėkmingą ugdymo eigą.

 TIRIAMOJI DALIS 

ANKETINIO TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR METODIKA

Tyrimo tikslasnustatyti mokymosi skambinti fortepijonu muzikos mokyklose ypatumus, skirtingų stilių vaikams.

Tyrimo objektas – Panevėžio r. muzikos mokyklos Ramygalos sk. pagrindinio muzikos instrumento – fortepijono specialybės 4–11 klasių mokiniai ir du  fortepijono specialybės pedagogai.

Tyrimo uždaviniai: 

Anketinė apklausa išsiaiskinti mokinių požiūrį į fortepijono pamokas.

Išsiaiskinti mokytojų požiūrį į diferencijavimą.

Tyrimo metodai:

Anketinė apklausa. 2015 metų balandžio mėnesį Panevėžio r. Muzikos mokyklos Ramygalos sk. pagrindinio muzikos instrumento fortepijono klasės mokiniams buvo pateikta anketa iš 12 klausimų. Apklausta 11 mokinių.

TYRIMO REZULTATAI

I lentelė:

Eil. Nr.

Klausimai

Respondentų atsakymai  „TAIP“

Respondentų atsakymai

„NE“

1

Ar teisinga visus vaikus fortepijono specialybės mokyti vienodai?

5

6

2

Ar paisoma tavo pageidavimų renkant programą?

10

1

3

Kaip manai, ar kūriniai yra parenkami pagal tavo sugebėjimus?

8

3

4

Ar norėtum laisvesnių pamokų, kuriose galėtum išreikšti savo pageidavimus?

7

4

5

Kaip manai, ar naudinga groti gamas ir etiudus?

5

6

6

Tavo mėgstami kūriniai lyriški, svajingi, romantiški?

6

5

7

Ar, tavo nuomone, reikėtų skirstyti mokinius pagal gebėjimus į lygius?

5

6

8

Ar šiandieninė muzikos mokykla tenkina kiekvieno besimokančiojo poreikius?

5

6

9

Ar norėtum, kad pamokose daugiau būtų grojama populiarios muzikos?

11

0

10

Ar, tavo nuomone, būtinas atlikimas mintinai egzaminų ir atsiskaitymų metu?

5

6

11

Ar tau sudėtinga išmokti kūrinius mintinai?

6

5

12

Ar norėtum ilgesnių pamokų?

0

11

II lentelė:

Kadangi Ramygalos skyriuje dirba 2 fortepijono specialybės pedagogai, tai anketa ir buvo pateikta dviems.

Eil. Nr.

Klausimai

Respondentų atsakymai  „TAIP“

Respondentų atsakymai

„ NE“

1

Ar būtinas mokiniu diferencijavimas pagal fizinius duomenis?

2

0

2

Ar būtinas mokiniu diferencijavimas pagal muzikinius duomenis?

2

0

3

Ar įgimtas muzikalumas daug lemia mokymosi rezultatams?

2

0

4

Ar reikalingas teksto mokejimas mintinai?

2

0

5

Ar visi mokiniai gali kokybiškai techniškai skambinti?

0

2

6

Ar programa turi būti sudaroma atsižvelgiant į visas mokinio savybes?

2

0

 

ANALIZĖ

Anketavimas suteikė tokią informaciją: mokinių  suvokimą apie fortepijono pamokas, programas,muzikos  įgūdžių ugdymą. Pedagogų požiurį į mokinių diferencijavimą fortepijono pamokose.

REZULTATAI

55% mokinių didelės reikšmės diferencijavimui neteikia. 94% yra patenkinti programomis, 54% įsisavina tekstą mintinai, sugeba techniškai ir muzikaliai atlikti, yra patenkinti muzikos mokyklos veikla, bendravimu su savo padagogu. Visi respondentai pasisakė už pramoginės muzikos atlikimą. Pedagogai 100% sutiko su mokinių diferencijavimu, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio

individualumą, galimybes ir norus.

Tyrimą atliko vyr. mokytoja Daiva Valkūnienė