Muzikinis vaikų ugdymas muzikos mokyklose yra viena iš veiklos sričių, kurioje gali būti sėkmingai įgyvendinami esminiai švietimo reformos tikslai: sudaryti sąlygas visapusiškai plėtoti vaiko fizines, psichines ir dvasines jėgas, skleistis jo individualybei, per saviauklą tobulėti, ugdyti savo asmenybę, gebančią puoselėti gimtąją kultūrą ir bendrąsias žmogaus vertybes.

Jau antikos laikais muzika buvo viena iš svarbiausių dalykų, tinkamų auklėti jaunąją kartą (Platonas, 1991; Aristotelis, 1991). Ankstyvojo muzikinio ugdymo svarba ir įtaka vaiko visuminei raidai akcentuojama daugelio autorių (Surjo [Souriau], 1989; Teplov, 1947; Šteineris, 2000; Gordon, 1979; Vetlugina, 1968; Orff, 1950; Katinienė, 1998; Krakauskaitė, 1995 ir kt.) darbuose.

Būtinybė sudaryti sąlygas skirtingų muzikinių gabumų ir poreikių vaikams mokytis muzikos mokykloje skatina ieškoti veiksmingesnių muzikinio ugdymo įgyvendinimo būdų.

Muzikiniai gabumai – tai įgimtos žmogaus asmenybės savybės, kurios ugdymo procese gali kisti – įgyti naują kokybę.

Muzikiniai gebėjimai – tai gebėjimai, kurie gali būti įgyti tik ugdymo procese, o jų įgijimo sėkmę lemia muzikiniai gabumai, apie kurių išsivystymo lygį galima spręsti tik atsižvelgiant į gebėjimus atlikti tam tikrą muzikinį veiksmą.

Muzikinio ugdymo būdas, pagrįstas muzikinės veiklos rūšių sąveika, pasirinktas manant, kad derinant įvairias muzikinės veiklos rūšis, bus sudarytos palankesnės sąlygos lavėti vaiko pagrindiniams muzikiniams gebėjimams ir vystytis visiems muzikiniams gabumams.

I. TIRIAMOJI DALIS

ANKETINIO TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR METODIKA

TYRIMO TIKSLAS

Atskleisti ir lavinti mokinių muzikinius gebėjimus.

Skatinti vaiko emocinę raišką, turtinti emocinę patirtį.

Praplėsti ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius estetinius ir saviraiškos poreikius, dalyvaujant įvairioje muzikinėje veikloje.

Muzikos meno priemonėmis ugdyti vaiko dvasinę kultūrą.

TYRIMO UŽDAVINIAI 

Išsiaiškinti vaiko muzikinius gabumus.

Ugdyti muzikos atlikimo  įgūdžius.

Sukurti ir palaikyti  psichologinį klimatą, pagrįstą vaiko pasitikėjimu pedagogu bei teigiamų emocijų išgyvenimu.

Padėti vaikui įgyti muzikinės patirties pradmenis, pamėgti muziką.

TYRIMO OBJEKTAS

Panevėžio rajono muzikos mokyklos Krekenavos pagrindinio muzikos instrumento – fortepijono specialybės 4–11 klasės mokiniai.

TYRIMO METODAI

Anketinė apklausa. 2015 metų kovo mėnesį Panevėžio r. Muzikos mokyklos Krekenavos pagrindinio muzikos instrumento fortepijono klasės mokiniams buvo pateikta anketa iš 20 klausimų. Apklausta 11 mokinių.

II.  TYRIMO REZULTATAI

Eil. Nr.

Klausimai

Respondentų atsakymai  „TAIP“

Respondentų atsakymai „ NE“

1

Ar teisinga visus vaikus fortepijono specialybės mokyti vienodai?

4

7

2

Ar tau patinka fortepijono pamokos?

10

1

3

Ar paisoma tavo pageidavimų renkant programą?

10

1

4

Kaip manai, ar kūriniai yra parenkami pagal tavo sugebėjimus?

8

3

5

Ar norėtum pamokoje daugiau bendrauti su mokytoja?

9

2

6

Ar norėtum laisvesnių pamokų, kuriose galėtum išreikšti savo pageidavimus?

7

6

7

Kaip manai, ar naudinga groti gamas ir etiudus?

10

1

8

Tavo mėgstami kūriniai lyriški, svajingi, romantiški?

7

4

9

Ar tau patinka atlikti aktyvius, ryžtingo charakterio kūrinius?

8

3

10

Ar, tavo nuomone, reikėtų skirstyti mokinius pagal gebėjimus į lygius?

8

3

11

Ar šiandieninė muzikos mokykla tenkina kiekvieno besimokančiojo poreikius?

9

2

12

Ar lankai muzikos mokyklą, nes liepia tėvai?

3

8

13

Ar ketini toliau studijuoti muziką?

3

8

14

Ar norėtum, kad pamokose daugiau būtų grojama populiarios muzikos?

11

0

15

Ar, tavo nuomone, būtinas atlikimas mintinai egzaminų ir atsiskaitymų metu?

7

4

16

Ar tau sudėtinga išmokti kūrinius mintinai?

2

9

17

Ar norėtum ilgesnių pamokų?

3

8

18

Ar sugebi suvaldyti jaudulį pasirodymų ir egzaminų metu?

6

5

19

Ar norėtum išmokti akompanuoti kitiems instrumentams?

9

2

20

Ar, tavo nuomone, pakankamai žinai apie fortepijoną, kaip apie instrumentą?

7

6

VAIKŲ GEBĖJIMŲ ATSISKLEIDIMĄ PAMOKOSE SĄLYGOJA ŠIE KRITERIJAI: 

mokinio muzikinių gabumų atskleidimas;

muzikos atlikimo įgūdžių ugdymas;

teigiamo psichologinio klimato sukūrimas ir palaikymas;

pagalba vaikui įgyjant jam muzikinius pradmenis ir pamėgstant muziką.

Mokinio muzikinių gabumų atskleidimas

Muzikos atlikimo įgūdžių ugdymas

Teigiamo psichologinio klimato kūrimas ir palaikymas

Pagalba vaikui įgijant muzikinius pradmenis ir pamėgstant muziką

 

   

1

 

 

2

 

3

     

4

     
   

5

 
 

6

   
 

7

 

 

     

8

 

   

9

10

 

 

 
   

11

 

 

 

12

 

13

   

 

 

 

 

14

 

15

   

 

16

   

17

 

 

 
 

 

18

 
 

19

   
     

20

III. ANALIZĖ 

Anketavimas suteikė tokią informaciją:

mokinio muzikinių gabumų atskleidimas; 

muzikos atlikimo įgūdžių ugdymas;

psichologinio klimato kūrimas ir palaikymas;

pagalba vaikui įgijant muzikinius pradmenis ir pamėgstant muziką.

IV. REZULTATAI

Mokinio muzikinių gabumų atskleidimas. Teigiamai atsiliepė apie muzikinių gabumų atskleidimo galimybes 58%, 23% manė, kad jie yranepakankami. Atsakydami į anketos klausimus mokiniai labai gerai įvertino galimybes patiems dalyvauti renkant programą, aštuoni iš vienuolikos apklaustųjų mano, kad reikėtų skirstyti mokinius į lygius pagal jų sugebėjimus, o aštuoni iš vienuolikos mano, kad kūriniai yra parenkami pagal jų gabumus. Daugumai apklaustųjų nereikėtų ilgesnių pamokų.

Muzikos atlikimo įgūdžių ugdymas. 62% mokinių teigiamai atsakė į klausimus pagal šį kriterijų 38%  atsakė neigiamai. Į klausimąapie laisvesnes pamokas teigiamai atsakė septyni iš vienuolikos apklaustųjų, maloniai nustebino tai, jog netgi dešimt mokinių atsakė teigiamai į klausimą apie gamų ir etiudų naudą, trys atsakė, jog toliau norėtų studijuoti muziką. Net devyni mokiniai norėtų išmokti akompanuoti kitiems instrumentams, didelė dauguma nejaučia jokių sunkumų išmokti atlikti kūrinius atmintinai.

 Psichologinio klimato kūrimas ir palaikymas. Teigiamai psichologinį klimatą pamokose įvertino 68% mokinių, neigiamai atsakė 32%.Devyni mokiniai iš vienuolikos apklaustųjų norėtų daugiau bendrauti su mokytoju, net dešimčiai patinka fortepijono pamokos, devyniems atrodo , kad šiandieninė mokykla tenkina besimokančiųjų poreikius, o aštuoni iš vienuolikos lanko mokyklą, nes liepia tėvai.

 Pedagogo pagalba vaikui įgijant muzikinius pradmenis ir pamėgstant muziką. 68% moksleivių gerai įvertino pedagogų pagalbą vaikui, 32% manė, kad ji nepakankama.Septini iš apklaustųjų vienuolikos mokinių norėtų, kad fortepijono specialybės būtų mokoma nevienodai, o skirstant pagal pomėgius, kūrinių pobūdį, mokinio charakterį.

Norint atverti kelią vaiko muzikinių gabumų vystymuisi, reikia pašalinti pagrindinę kliūtį, trukdančią pasireikšti vienam muzikinių gabumų komponentui, tik tuomet gali atsiskleisti kiti vaiko muzikiniai gabumai. Pašalinti šią kliūtį galima tik sumanaus ir profesionalaus pedagogo darbo, organizuotoje muzikinėje veikloje. Kadangi muzikiniai gabumai ir gebėjimai tarp savęs glaudžiai susiję ir vieni kitus lemia, tai ir jų lavinimas turi būti kompleksinis, pagrįstas muzikinės veiklos rūšių sąveika.

Tyrimą atliko vyr. mokytoja Sonata Gaušienė