PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSO

„DAINŲ DAINELĖ“ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursas „Dainų dainelė“ (toliau – konkursas) –tradicinis jaunųjų dainininkų konkursas, kuriuo siekiama ugdyti vaikų ir jaunuolių meno bei kūrybos poreikį, puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, populiarinti dainininkų meninę saviraišką, atrinkti geriausius solistus ir vokalinius ansamblius, skatinti kurti ir atlikti naujas lietuviškas dainas vaikams.

II. KONKURSO DALYVIAI 

 2. Konkurse gali dalyvauti solistai (mergaitės ir berniukai), įvairios sudėties vokaliniai ansambliai (ne daugiau kaip 12 dalyvių).

3. Konkurso dalyviai skiriami į keturias amžiaus grupes, į kurias atsižvelgiama vertinant dainininkų pasirodymą:

3.1.  A –  3–6 metų vaikai;

3.2.  B –  7–10 metų mokiniai;

3.3.  C –  11–14 metų mokiniai;

3.4.  D –  15–19 metų mokiniai.

4. Konkurse dalyvaujantys ansambliai amžiaus grupei priskiriami  pagal daugumos dalyvių amžių.

5. Šeimos ansamblių dalyviai gali būti įvairaus amžiaus. Šeimos ansambliai amžiaus grupei nepriskiriami.

6. Konkurso dalyviams gali akompanuoti vienas akompaniatorius arba įvairios sudėties instrumentiniai ir vokaliniai ansambliai (ne daugiau kaip 12 dalyvių). Akompanuoti gali mokiniai, mokytojai, profesionalūs muzikantai. Fonogramomis naudotis neleidžiama.

7. Konkurso dalyviai konkurse dalyvauti gali tik vieną kartą – kaip solistai arba kaip vokalinio ansamblio dalyviai (išimtis leidžiama tik pritariančių vokalinių grupių ar akompanuojančių instrumentinių ansamblių nariams).

III. KONKURSO KONCERTINĖ PROGRAMA

8. Konkurso dalyviai parengia koncertinę programą iš trijų laisvai pasirinktų dainų (bendra trukmė iki 10 minučių). Viena iš koncertinės programos dainų turi būti lietuvių liaudies daina (autentiška, išplėtota, harmonizuota ar pan.). B, C ir D amžiaus grupių ansambliai vieną koncertinės programos dainą privalo atlikti a capella.

9. Konkursas atviras visiems vokalinės muzikos žanrams. Konkurso dalyviai gali atlikti profesionalių lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius, lietuvių ir kitų šalyje gyvenančių tautų liaudies dainas, mokytojų ir mokinių kūrybos dainas. Rekomenduojama, kad visos dainos būtų skirtingų autorių, stiliaus ir charakterio, pasirinkti kūriniai atitiktų dainininkų amžių ir gebėjimus.

10. Dalyviams siūloma kūrinius rinktis atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ir balso ypatumus, rekomenduojama rinktis skirtingų autorių, kontrastingo pobūdžio ir stilistikos kūrinius, dainas atlikti lietuvių kalba.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

11. Konkursą savivaldybėje organizuoja Panevėžio r.  muzikos mokykla. Atsižvelgiant į pageidaujančių dalyvauti konkurse dalyvių skaičių, gali būti organizuojamas ir mokyklos etapas.

12. Mokyklos etapą organizuoja ir visą organizavimo darbą vykdo mokyklos.

13. Savivaldybės etapas organizuojamas 2015 m. gruodžio 11 d. 10.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Dalyvių skaičius neribojamas. Dalyvių pasirodymą vertina vertinimo komisija, sudaryta Panevėžio r. muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu.

 14.  Dalyvių anketos (pridedama) priimamos iki 2015 m. laplričio 30 d. elektroniniu paštu muzikosmokyklapr@gmail.com arba faksu (8~45) 59 32 01. Informacija tel. 8 614 88 646.

V. VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

15. Atlikėjai vertinami pagal atlikimo lygį, vokalinę ir sceninę kultūrą, interpretaciją,vokalinius duomenis, repertuaro atlikimą, atlikėjo galimybes, akomponavimą.

16. Konkurso laimėtojai ir jų mokytojai apdovanojami diplomais, dovanomis.

17. Penkiems konkurso laimėtojams suteikiama teisė dalyvauti zoniniame etape.

18. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

_______________________________