Paskelbta 2020-07-01, 13:57:46

Dėl pakeisto neapmokestinto pajamų dydžio (NPD)


Paskelbta 2020-06-11, 18:39:52

Muzikos mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventė

Naujamiesčio skyriuje

2020-06-11 14.00 val.

Ramygalos skyriuje

2020-06-10 16.00 val.

Krekenavoje

2020-06-09 15.00 val.

   


Paskelbta 2020-05-27, 14:26:16

NVŠ programa ,,Akordeonistų ansamblis

(Mokytoja metodininkė Diana Venckienė)

 


Paskelbta 05/27/2020, 14:25:40

 Lady Gaga, Bradley Cooper daina „Shallow“ („Sekluma“) iš kino filmo „Taip gimė žvaigždė“


Paskelbta 2020-05-12, 14:08:06

Francas Šubertas, Valsas. Groja 7 kl. mokinė Eidvilė Staniulytė

(mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė)


Paskelbta 2020-05-05, 11:12:10

Atsiskaitymų ir egzaminų laikas nuotoliniu būdu


Paskelbta 2020-05-03, 11:02:54

Sveikinimas Mamai

 
  

Nuotolinio mokymo akimirkos

 Paskelbta 2020-04-29, 09:16:22

Antrojo muzikos instrumento (fortepijono) pamoka

 


 Paskelbta 2020-04-23, 09:13:29

 Solfedžio pamoka


Paskelbta 2020-04-20, 11:30:01

Muzikavimo  – trimito pamoka


 Paskelbta 04/18/2020, 10:46:11

Muzikos istorijos pamoka


Paskelbta 2020-04-10, 16:27:10


Paskelbta 2020-04-01, 13:33:43 

Pradėjome nuotolinį mokymąsi

      Per pastarąsias dvi savaites palaikėme aktyvų kasdienį bendravimą tarp įvairių grupių: tarp mokytojų, mokytojų ir mokinių bei tarp tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų. Koregavome savo strategijas, kad visoms šalims būtų patogu ir galėtume efektyviai dirbti nuotoliniu būdu. Įvertinome, ar visi mokiniai turi prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitarėme dėl galimų šios problemos sprendimo būdų.

   Nuotoliniam darbui naudojame tas nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrina ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: elektroninį paštą, e-pokalbius, video skambučius, informacines sistemas: interneto svetainę, skype camera, messenger facebook, zoom.us, WhatsApp, Viber.

   Šis mokymosi būdas suteikia galimybę mokyklos bendruomenei tobulinti komunikacijos įgūdžius, asmenybės lankstumą ir emocinį intelektą.


Paskelbta 2020-03-26, 09:47:01                                                                                      

                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                        Panevėžio r.  muzikos mokyklos direktoriaus

                                                                                                                        2020 m. kovo 19 d. Nr. V-40

PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

 TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tvarkos aprašas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (toliau – Rekomendacijos) yra skirtas padėti Muzikos mokyklos bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu Muzikos mokykla gali ugdyti mokinius nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos nuostatuose / įstatuose, ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

3. Mokestis už mokslą nesikeičia.

II SKYRIUS

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

4. siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, muzikos mokykla:

4.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį;

4.2. naudos šias nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: elektroninį paštą, e-pokalbius, video skambučius, informacines sistemas: interneto svetainę, skype camera, messenger facebook, zoom.us, WhatsApp, Viber;

4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo būdų;

4.4. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių, kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais;

4.5. paskelbia mokyklos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos;

4.6. pasitarimai mokykloje ir su mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija bus rengiami video konferencijos būdu ir per elektroninį paštą;

4.7. užtikrins asmens duomenų apsaugą pagal reikalavimus.

III SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS

5. Mokytojo darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką ir pamokų tvarkaraštį.

6. Mokytojas:

6.1. atsižvelgus į dalyko specifiką, savaitinių pamokų skaičių, suplanuoja darbą pagal programą, pateikia užduotis, medžiagą ir konsultuoja mokinius, gauna grįžtamą informaciją per mokykloje susitartą ir naudojamą virtualią aplinką, informacinę sistemą;

6.2. teikia grįžtamąjį ryšį mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) vaizdo ar telefoninio skambučio pagalba, trumposiomis žinutėmis, elektroniniu paštu;

6.3. įvertinimus fiksuoja individualaus darbo ir darbo su grupe dienynuose;

6.4. pasitelkus skaitmenines technologijas bendrauja tarpusavyje ir dalijasi skaitmeniniu mokymo turiniu, gerąja patirtimi su šalies muzikos ir meno mokyklomis.

7.  Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys:

7.1. dalyvauja nuotolinėse pamokose;

7.2. bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais elektroniniu paštu, e-pokalbių, video skambučių pagalba, telefono skambučių pagalba, per kitas informacines sistemas: skype camera, messenger, facebook, zoom.us, WhatsApp, Viber;

7.3. laiku atlieka ir atsiskaito užduotis;

7.4. konsultuojasi su mokytojais, stebi pažangumą;

7.5. konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi tempą, tačiau turi įsisavinti ir atsiskaityti už tą medžiagos dalį, kuri skirta konkrečiam pusmečiui;

7.6. pateiktą medžiagą ir vaizdo (audio) įrašus naudoja mokymo tikslams.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8Su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bendraujama elektroniniu paštu, e-pokalbių, video skambučių pagalba, telefono skambučių pagalba, per kitas informacines sistemas: skype camera, messenger, facebook, zoom.us, WhatsApp, Viber.

9. Mokytojai ir mokiniai pagalbos informacinių technologijų naudojimo klausimais gali kreipiasi į IKT koordinatorių.

10. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams.

_____________________________

PRITARTA

Mokytojų tarybos 2020 m. kovo 19 d. posėdžio protokolas Nr. MTP-1

SUDERINTA

Darbo tarybos 2020 m. kovo 19 d. posėdžio protokolas Nr. 2


Paskelbta 2020-03-17, 13:21:55

DĖL SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ ADMINISTRATORIAUS KARANTINO METU

     Mokytojus ir mokinius skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja Panevėžio r. muzikos mokyklos informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikas Edvardas Butrimas el. paštu edvardas@togilas.lt telefonu +370 682 25 775 (15.00 – 17.00 val.).


Paskelbta 2020-03-17, 09:48:21


Paskelbta 2020-03-13, 9:57:01

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu


Paskelbta 2020-03-09, 08:07:59

     Nujamiesčio skyriaus trečios klasės mokinys Arminas Gužauskas 2020 m. kovo 7 d. dalyvavo VIII Lietuvos akordeonistų festivalyje-maratone. Jis atliko Levo Kolesovo pjesę Pirmieji žingsniai. Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2020-03-03, 18:55:40

Sveikiname

Panevėžio r. muzikos mokyklos mokinį

Dominyką Černiauską,

gavusį konkurso „Šalies jaunimo talentų ringas“

nominaciją už originaliausią pasirodymą

(Krekenava, mokytoja metodininkė Diana Venckienė)

2020-02-28 

 

Padėka

Nominacija


Paskelbta 2020-03-02, 08:57:41

Sveikiname jaunąją kanklininkę

           Vasario 29 d. Vilniuje vyko VIII Lietuvos muzikos ir meno mokyklų liaudies instrumentų atlikėjų konkursas ,,Lietuviška pjesė“. Į konkurso vertinimo komisiją buvo pakviesta ir mūsų muzikos mokyklos kanklių mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė (savo mokinių vertinimo komisijos nariai vertinti negalėjo).

            Konkurso dalyviai varžėsi skirtingose amžiaus grupėse: I grupė (7–10 m.), II grupė (11–14 m.), III grupė (15–18 m.). Visų konkurso dalyvių repertuarą sudarė vienas, laisvai pasirinktas lietuvių autorių kūrinys – pjesė (lietuvių liaudies originali arba aranžuota daina, lietuvių kompozitoriaus sukurtas arba pritaikytas liaudies instrumentui kūrinys solo arba su akompanimentu).

            Kiekvienoje amžiaus grupėje buvo išrinkti 3 laureatai. Vyriausių mokinių grupėje ja tapo mokytojos metodininkės Loretos Venslavičienės mokinė Akvilė Ropytė, kuri atliko Balio Dvariono Noktiurną c-moll. Kanklininkė savo grupėje tapo 2 vietos nugalėtoja, buvo apdovanota laureato diplomu ir pinigine premija.

Diplomas 

Padėka


Paskelbta 2020-03-02, 08:57:11

II respublikinis muzikos ir meno mokyklų antrojo instrumento (fortepijono) festivalis „Muzikos garsai 2020“

Dalyvavo muzikos mokyklos mokiniai:

Deimantė Ropytė

Krekenava, vyresn. mokytoja Vijoleta Kirpotienė

Gabrielė Petrošiūtė ir Arnas Bartusevičius

Naujamiesčio skyrius, mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė

Panevėžio muzikos mokykla

2020-02-28 

  


Paskelbta 2020-02-27, 13:05:44

Jaunieji trimitininkai varžysis  finaliniame konkurso ture

         2020 m. vasario 26 d. 9.00 val. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko XXVIII respublikinis Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso regioninis turas. Konkurso tikslas – atskleisti jaunuosius talentingus menininkus ir įvertinti jų profesinį lygį.

         Antrajame konkurso ture, I grupėje  iki 12 m.,  dalyvavo Panevėžio rajono muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus pučiamųjų klasės mokinė Liucija Augulytė (trimitas) ir II grupėje – iki 15 m.,  Deimantas Urbonas (trimitas). Mokinius paruošė mokytojas metodininkas Kęstutis Plančiūnas, akomponavo koncertmeisterė mokytoja metodininkė Loreta Baublinskienė. Mokiniai grojo privalomą kūrinį, laisvai pasirinktą dainingą pjesę ir technišką etiudą. Jaunieji trimitininkai pasirodė labai gerai ir buvo atrinkti į trečiąjį (finalinį) turą, kuris vyks 2020 m. balandžio 3–5 d. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje. Linkime sėkmės!
 


Paskelbta 2020-02-18, 16:58:48

Sveikiname konkurso nugalėtoją

         2020 m. vasario 17 d. Šiaulių Dainų muzikos mokykloje vyko III respublikinis konkursas ,,Šiaurės Lietuvos kompozitorių dovana lietuvių liaudies instrumentams“. Konkurse dalyvavo muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Loretos Venslavičienės 1 klasės kanklininkė Vika Viliūnaitė. Konkurso pagrindinis reikalavimas  – atlikti  kompozitorių A. Bružo, S. Žentelio, G. Kalino specialiai kanklėms, birbynėms sukurtus kūrinius. Mažoji kanklininkė apdovanota III laipsnio laureato diplomu, medaliu ir prisiminimo dovana.

 

LAUREATO DIPLOMAS


Džiaugiamės Danielės sėkme

       2020 m. vasario 14 d. Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje vyko XXI Nacionalinio Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso III turas. Tai ypatingai aukšto profesinio pasiruošimo reikalaujantis renginys.  

     Nacionaliniame ture dalyvavo Panevėžio r. muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinė Danielė Augulytė (mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė). Konkursas jai buvo sėkmingas, mokinė tapo diplomante.


Paskelbta 2020-02-17, 17:51:58

Naujamiesčio gimnazijoje vykusiame protmūšyje ,,Mano gimtinė“, skirtame Vasario 16-ajai,

grojo muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokiniai

2020-02-14

  


Paskelbta 2020-02-13, 17:40:01

 Koncertas ,,Mažieji talentai“

Naujamiesčio kultūros centras – dailės galerija

2020-02-12


Paskelbta 2020-01-29, 11:25:08

Sveikiname

Panevėžio r. muzikos mokyklos mokinę,

2020 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso ,,Dainų dainelė“ 2 etapo nugalėtoją

Korneliją Ragaišytę

(Ramygalos sk., mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė)

Koncerto tiesioginė transliacija vyks LRT Plius programos kanalu š. m. vasario 9 d. 16.00–17.30 val.

Linkime sėkmės!


Paskelbta 2020-01-27, 08:56:55

 Sveikiname

     2020 m. sausio 25 d. muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus trečios klasės mokinys Arminas Gužauskas dalyvavo II respublikiniame muzikos ir meno mokyklų akordeono klasės mokinių konkurse „Greiti pirštai“ Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“.

     Arminas atliko Eduardo Balčyčio ,,Laikrodėlio polką“ ir užėmė trečią vietą. Mokinį moko mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


 Paskelbta 2020-01-13, 08:43:17

 Sveikiname

Panevėžio r. muzikos mokyklos mokinę,

XXI nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso regioninio turo nugalėtoją

Danielę Augulytę

(Ramygalos sk., mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė)

 


 Paskelbta 2020-01-06, 07:57:12

     2020 m. sausio mėnesio renginiai

     1. 2020-01-10 12.00 val. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija. 

Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ 2 etapas. Dalyvauja Panevėžio rajono jaunieji dainininkai.

     2. 2020-01-10 13.00 val. Utenos meno mokykla.

XX Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso regioninis turas. Dalyvauja muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinė Danielė Augulytė (fortepijonas), mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė.

     3. 2020-01-15–16 12.00 val. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija.

Akordeonistų konkursas. Dalyvauja muzikos mokyklos mokiniai Pijus Janionis (Ramygalos skyrius) ir Dominykas Černiauskas (Krekenava), mokytoja metodininkė Diana Venckienė.

     4. 2020-01-25 11.00 val. Vilniaus muzikos mokykla ,,Lyra“.

II respublikinis muzikos ir meno mokyklų akordeono klasės mokinių konkursas „Greiti pirštai“. Dalyvauja muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokinys Arminas Gužauskas, mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2019-12-23, 10:07:29

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!


Paskelbta 2019-12-20, 10:15:07

 Dalyvaujame projekte „Atsigręžk“

     Panevėžio r. muzikos mokykla dalyvauja Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos Mokyklos organizuojamame projekte „Atsigręžk“. Projekto tikslas – suteikti galimybę seneliams, gyvenantiems globos namuose ar besigydantiems ligoninėse  susipažinti su muzikuojančiais vaikais, išklausyti jų pristatatomas muzikines programas.

    2019 m. gruodžio 19 d. mokytojos metodininkės Loretos Venslavičienės  kanklininkės  kartu su Krekenavos  Mykolo Antanaičio gimnazijos mokytojos Dainoros Vytaitės ir jos mokinais parengta  adventine programa aplankė  Krekenavos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės pacientus. Mokiniai paruošė šventišką  teatralizuotą muzikinį sveikinimą ligoninės gyventojams.


Paskelbta 2019-12-16, 15:21:19

 Kalėdinių renginių akimirkos

Kalėdinis koncertas ,,Siurprizas“

Ramygalos skyrius

2019-12-18

         


 Teatralizuotas koncertas ,,Margos Kalėdos“

Krekenava

2019-12-17

 

Miuziklas ,,Paslaptingosios Kalėdos“

Naujamiesčio skyrius

2019-12-16

        


Paskelbta 2019-12-13, 11:30:52

Jaunieji dainorėliai balsus išbandė pirmajame „Dainų dainelės“ etape

           Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkurso ,,Dainų dainelė‘‘ pirmasis etapas vyko 2019 m. gruodžio 12 d. Rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Tai tradicinis jaunųjų dainininkų konkursas. Konkurso tikslas – puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, ugdyti vaikų ir jaunuolių meno bei kūrybos poreikį, populiarinti dainininų meninę saviraišką, atrinkti geriausius rajono jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius. Konkurse dalyvavo 9 solistai, 3 duetai ir 4 vokaliniai ansambliai. 16 numerių, 50 dalyvių. Renginį organizavo muzikos mokykla. Jaunuosius dainorėlius sveikino Savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius. Padėkas konkurso nugalėtojams įteikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Jasiūnienė.

 Konkurso nugalėtojai:

A grupė

I vieta

Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“ Liūdynės skyriaus solistė Estela Steponavičiūtė, vadovė  Danutė Pleskienė.

II vieta

Naujamiesčio lopšelio – darželio „Bitutė“ duetas Lėja Lapavičiūtė, Aistė Baranauskaitė, vadovė Liuda Vėžytė.

III vieta

Pažagienių mokyklos – darželio mergaičių ansamblis Gabija Jociūtė, Emilė Malinskaitė, Grita Plonytė, Goda Jociūtė, Elzė Pažerauskaitė, vadovė Enrika Valikonienė.

B grupė

I vieta

Muzikos  mokyklos (Krekenava) solistas Majus Vaznonis, vadovė Vijoleta Kirpotienė.

Dembavos progimnazijos duetas Izabėlė Židonytė, Kajus Garionis, vadovė Vida Nuobarienė.

II vieta

Ramygalos gimnazijos vokalinis ansamblis „Šypsena“ Aleknavičiūtė Lukrecija, Dangveckaitė Emilija, Macytė Kamilė, Naujokaitė Ineta, Namikytė Viktorija, Navickaitė Brigita, Striškaitė Indraja, Šiaulinskaitė Rugilė, vadovė Aurelija Šerėnienė.

III vieta

Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus solistas Pranas Vilimavičius, vadovė Jecinta Garbaliauskienė.

C grupė

II vieta

Miežiškių kultūros centro solistė Danielė Endrešaitytė, vadovė Rita Gasaitienė.

III vieta

Miežiškių kultūros centro solistė Gabrielė Bikulčiūtė. vadovė Rita Gasaitienė.

D grupė

I vieta

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus solistė Kornelija Ragaišytė, vadovė Vaida Nevulienė.

Miežiškių kultūros centro vaikų muzikos studijos solistas Jokūbas Bučas, vadovė Lina Kairytė.

II vieta

Velžio gimnazijos duetas Ugnė Žičkutė, Goda Žičkutė, vadovė Zita Tikuišienė.     

            Sveikiname jaunuosius dainininkus, jų mokytojus, koncertmeisterius, tėvelius. ,,Dainų dainelės“ pirmojo etapo pirmų vietų nugalėtojai dalyvaus antrajame ,,Dainų dainelės“ etape, kuris vyks 2020 m. sausio 10 d. 12.00 val. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje (Nemuno g. 8).  

          


Paskelbta 2019-12-13, 11:30:34

Tautinių instrumentų muzika

        2019 m. gruodžio  12 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko VII Respublikinis meninės raiškos konkursas „Iš močiutės skrynios“. Į konkursą atvyko 27 dalyviai iš Anykščių, Šiaulių I, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono muzikos mokyklų, taip pat  Kupiškio meno mokyklos I–V klasių mokiniai, besimokantys muzikuoti tautiniais instrumentais. Konkurse mažieji dalyviai turėjo pagroti 2 skirtingo charakterio kūrinius, kuriuose yra panaudota liaudies kūryba, o V klasės muzikantai turėjo atlikti stambios formos kūrinį, sukurtą remiantis lietuvių liaudies kūrinių motyvais. Jaunieji muzikantai varžėsi pagal amžiaus grupes.

        Panevėžio r. muzikos mokyklai atstovavo Ramygalos skyriaus I klasės kanklininkė Vika Viliūnaitė (mokyt. metodininkė Loreta Venslavičienė).  I–III klasių grupėje mokinė buvo vienintelė pirmokė, kanklininkės muzikavimas buvo įvertintas II laipsnio diplomu.

  


Paskelbta 2019-12-11, 19:46:15

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinių koncertas ,,Snaigių šokis“

Ramygalos lopšelyje-darželyje ,,Gandriukas“

2019-12-11

 


Paskelbta 2019-12-09, 16:39:37

     2019 m. gruodžio 8 dieną Panevėžio ,,Cido“ arenoje vyko tradicinė ,,Kalėdų mugė“. Šventinę nuotaiką palaikė daug pramoginių ir kultūrinių programų. Mugės lankytojus džiugino ir Panevėžio r. muzikos mokyklos akordeonistai ir saksafonistai, kuriuos paruošė mokytojai metodininkai Janina Mikalkevičienė, Diana Venckienė ir Renatas Bedalis.

 


Paskelbta 2019-12-06, 17:36:10

„Europos pulsas“ Menų gimnazijoje

     2019 m. gruodžio 6 dieną Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko meninis integruotas projektas „Europos pulsas“. Menų mokyklos bendrojo fortepijono metodinės grupės vadovė Liudmila Ratkienė maloniai pakvietė dalyvauti šiame projekte ir Panevėžio r. muzikos mokyklos mokinius. Projekte dalyvavo mokytojos Sonatos Gaušienės mokinė Viltė Ptašinskaitė, Natalijos Malyševos mokinė Austėja Olechnaitė ir mokytojos Vijoletos Kirpotienės mokinė Deimantė Ropytė (Krekenava). Projektas vyko labai šiltoje kamerinėje aplinkoje. Mergaitės už puikų kūrinių atlikimą gavo pagyrimo raštus ir padėkos žodžius. Nusifotografavome bendrai nuotraukai. Mokinėms tai buvo pirmas rimtas pasirodymas. Smagu, kad viskas pavyko.


Paskelbta 2019-12-02, 07:56:48 

Puoselėjome etninę kultūrą

     2019 m. lapkričio 27 d. Panevėžio r. pedagogų  švietimo centras ir Panevėžio r. muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė organizavo seminarą „Etninės kultūros puoselėjimas – iššūkiai ir perspektyvos – mokymasis ateičiai“, į kurį buvo pakviesti Aukštaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų kanklių, etninės kultūros mokytojai. Seminare pranešimą „Savivaldaus mokymosi strategijų taikymas muzikos mokykloje“ skaitė mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė, mokytoja metodininkė Diana Venckienė – „Lyderystės gebėjimų ugdymas muzikavimo pamokose“ ir mokytoja metodininkė Daiva Tijūnonienė – „Tradicinis muzikavimas – tautinio tapatumo ir etnokultūrinio raštingumo ugdymas“. Susirinkę pedagogai pasidalino savo patirtimi ir įžvalgomis, aptarė būsimus bendrus projektus. Kitas  seminaras numatytas 2020 m. pavasarį.

  


Paskelbta 2019-11-26, 19:24:54

Bendrystė atnešė sėkmę

     Lapkričio 23 dieną Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos šokio teatre, Vilniuje, vyko didžiausias Lietuvos moksleivių sceninių liaudies šokių konkursas „Aguonėlė“. Konkurse pasirodė kolektyvai „Ratilėlis“ iš Kretingos, „Kauškutis“ iš Mažeikių, „Žirginėliai“ ir „Suvartukas“ iš Plungės, „Mikitukas“ iš Varėnos, „Vyželė“ iš Vilkaviškio, „Trepsiukas“ iš Gargždų, „Vijurkas“ iš Klaipėdos, „Diemedėlis“ ir „Šermukšnėlė“ iš Šiaulių.

     Jame dalyvavo Panevėžio r. muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“ (vadovai Asta ir Audrius Derviniai) ir vokalinė grupė (vadovė Jecinta Garbaliauskienė) kartu su Panevėžio bendruomenių rūmų liaudiškų šokių kolektyvu „Grandinėlė“ (vadovė Zita Rimkuvienė) ir pelnė garbingą II vietą ansamblių kategorijoje.

  


 Paskelbta 2019-11-22, 12:30:03

VI respublikinis antro instrumento (fortepijono) muzikos festivalis „Laisvalaikio muzika – 2019“

Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas

2019-11-21

Dalyvavo Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokinė Gabrielė Petrošiūtė, mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė

  


Paskelbta 2019-11-18, 08:27:51

GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

 1. 2019-12-01 14.00 val. Panevėžio rajono integruotų sveikatos paslaugų centras.

Akordeono muzikos popietė. Dalyvauja Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus akordeonininkai, mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


 1. 2019-12-05 11.00 val. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija.

Muzikos mokyklos (Krekenava) edukacinė programa ,,Linksmosios natelės“ Krekenavos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ auklėtiniams. Renginio organizatorė vyresn. mokytoja Vijoleta Kirpotienė.


 1. 2019-12-06 15.00 val. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija.

Meninis integruotas projektas ,,Europos pulsas“. Dalyvauja Muzikos mokyklos (Krekenava) mokiniai: Viltė Ptašinskaitė, Austėja Oleknaitė ir Deimantė Ropytė. Mokytoja metodininkė Sonata Gaušienė ir vyresn. mokytojos Natalja Malyševa ir Vijoleta Kirpotienė.  


 1. 2019-12-08 10.30 val. Panevėžio Cido arena.

Panevėžio miesto Kalėdinėje mugėje koncertinę programą atliks Muzikos mokyklos akordeonininų orkestras, vadovės Janina Mikalkevičienė ir Diana Venckienė. Saksofonininkų ansamblis, mokytojas metodininkas Renatas Bedalis.


 1. 2019-12-11 11.00 val. Ramygalos lopšelis-darželis ,,Gandriukas“.

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinių koncertas ,,Snaigių šokis“. Koncerto organizatorius vyresn. mokytojas Evaldas Vaitkevičius.


 1. 2019-12-11 17.00 val. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija.

VI-ojo aukštaitijos krašto Marijos Jolantos Černienės vardo jaunųjų stygininkų festivalis – konkursas. Dalyvauja muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokiniai Kristupas Augulis ir Mingailė Marčiukonytė (smuikas), mokytoja metodininkė Diana Labudienė.


 1. 2019-12-12 10.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės didžioji salėje.

Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursas „Dainų dainelė“.


 1. 2019-12-12 12.00 val. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija.

VII respublikinis meninės raiškos mokinių konkursas ,,Iš močiutės skrynios“. Dalyvauja Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokiniai: Vika Viliūnaitė, Rugilė Juškaitė, Gintarė Kačėnaitė. Mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė.


 1. 2019-12-16 17.00 val. Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namų salė.

Miuziklas ,,Paslaptingosios Kalėdos“.  Rengėjai vyresn. mokytoja Jecinta Garbaliauskienė ir mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


 1. 2019-12-17 16.00 val. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salė.

Teatralizuotas koncertas ,,Margos Kalėdos“. Rengėjai mokytoja metodininkė Sonata Gaušienė ir vyresn. mokytoja Vijoleta Kirpotienė.


 1. 2019-12-18 17.00 val. Ramygalos gimnazijos salė.

Kalėdinis koncertas ,,Siurprizas“. Rengėjai mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė ir vyresn. mokytojas Evaldas Vaitkevičius. 


Paskelbta 2019-11-18, 08:25:30

Muzikinė popietė „Draugai – draugams“

     2019 metais Pasvalio muzikos mokyklai švenčiant 60 metų jubiliejaus sukaktį, lapkričio 14 dieną buvo surengta muzikinė popietė „Draugai – draugams”.

     Šioje popietėje dalyvavo akordeono mokytojai su savo mokiniais iš Pasvalio, Kupiškio, Panevėžio miesto bei Panevėžio rajono muzikos ir meno mokyklų. Mokytojai skaitė pranešimus, dalinosi darbo patirtimi, analizavo 2020 metų Dainų šventės akordeonistų koncerto repertuarą. Po to vyko koncertas.

     Mūsų mokyklai atstovavo VI klasės moksleiviai: Dominykas Černiauskas iš Krekenavos skyriaus ir Ugnius Švoba iš Naujamiesčio skyriaus ir mokytojos Diana Venckienė ir Janina Mikalkevičienė.

 


Paskelbta 2019-11-08, 09:18:59

 Pirmokų krikštynos – linksma ir nuotaikinga šventė 


Paskelbta 2019-10-28, 16:09:14

Sveikiname socialinius partnerius – Krekenavos mokyklai – 100

 

Dalyvavo kanklių ansamblis ir pučiamųjų instrumentų orkestras


Paskelbta 2019-10-23, 19:20:31

Atsiskaitymų laikas

 Eil. Nr.  Pavadinimas  Laikas ir vieta  Atsakingas
 1. Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 kl. mokiniams

12-03 13.00 val.

Krekenava

Mokyt. metod.

Sonata Gaušienė

 2. Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 kl. mokiniams

12-04 13.00 val.
Ramygalos sk.
Mokyt. metod.

Gintaris Brazauskas

 3. Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 kl. mokiniams

12-05 14.00 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Angelė Jankauskienė

 4. Muzikavimo atsiskaitymas 2–6 kl. mokiniams 12-10 13.00 val.

Krekenava

Mokyt. metod.

Renatas Bedalis

 5. Muzikavimo atsiskaitymas 2–6 kl. mokiniams 12-11 13.00 val.
Ramygalos sk
Mokyt. metod.
Vaida Nevulienė
 6. Muzikavimo atsiskaitymas 2–6 kl. mokiniams 12-19 13.00 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.
Audrius Dervinis

Paskelbta 2019-10-23, 19:14:39

Draugystė, įprasminta muzikos garsais

       2019 m. spalio 22 d. viena mūsų mokyklos socialinių partnerių – Anykščių muzikos mokykla – pakvietė klausytojus į koncertą, skirtą kompozitoriaus A. Mikulskio 110-osioms  gimimo metinėms.

     Kanklių mokytoja metodininkė J. Novikienė sumanė taip priminti didžiulį kompozitoriaus įnašą į kanklių muzikos repertuaro turtinimą: sukurtas 251 kūrinys kanklėms. Kompozitorius Alfonsas Mikulskis sukūrė 660 įvairių kūrinių: 339 dainas chorams, apie 30 kūrinių tautiniams šokiams, 23 kompozicijas simfoniniam orkestrui, 15 giesmių, tautines mišias „Už kenčiančią Lietuvą“. Paminėtinas keturių dalių chorinių dainų ciklas „Saulės ratas“, rapsodija liaudies instrumentų orkestrui „Ant Nemuno kranto“, dainų rinkinys vaikų chorams „Tėviškės aidai“. Išleistos 3 jo kūrinių knygos: „Dainos ir giesmės“, „Skambėkite, kanklės“ ir „Tau, brangi Tėvyne“.

     Koncerte dalyvavo ir kanklių mokytojos metodininkės Loretos Venslavičienės paruošta Ramygalos skyriaus mokinė Austėja Krauzaitė, kuri parengė kompozitoriaus tautinių dainų triptiką kanklių kontrabosui „Nemuno šauksmas“. Kanklininkė kūrinį atliko bosinėmis kanklėmis.

      Turtinga draugystė tarp mokyklų, jos bendruomenių,  įprasminta muzikos garsais.

 


Paskelbta 2019-10-17, 08:17:50

 

     Spalio 9–12 d. Panevėžyje viešėjo  Japonijos miesto Tojohaši moksleivių delegacija (29 asm.). Moksleivius priėmė Panevėžio m. „Vyturio“, „Saulėtekio“ progimnazijų ir Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai. Tojohaši moksleiviai gyveno panevėžiečių šeimose. 12 dieną Panevėžio „Romantic“ viešbučio salėje japonams koncertavo muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“. Vadovai Asta ir Audrius Derviniai.


Paskelbta 2019-10-02, 08:57:08

Dalyvavome respublikinėje konferencijoje

,,Mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo iššūkiai neformaliojo ugdymo mokykloje“

Kėdainių muzikos mokykla

2019-10-01


Paskelbta 2019-09-30, 07:54:55

Nuotaikingą koncertinę programą parodoje „EXPO Aukštaitija 2019“ atliko

Akordeonininkų ansamblis

2019-09-29

Saksofonininkai

2019-09-29

   

Trimitininkai

2019-09-29

    

Tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“ 

2019-09-27

 


Paskelbta 2019-09-27, 09:02:21

XXIV-oji tarptautinė verslo ir pasiekimų paroda „EXPO Aukštaitija 2019“

„Cido“ arena, Panevėžys 

Parodoje dalyvauja:

 2019 m. rugsėjo 27 d.

10.00 val. Parodos pradžia.

13.00-13.30 val. Parodos „EXPO Aukštaitija 2019“  atidarymas. Panevėžio r. muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestro „Žilvitis“ koncertinė programa, vadovai Asta ir Audrius Derviniai.

2019 m. rugsėjo 29 d.

10.00 val. Parodos pradžia.

10.30-11.00 val. Panevėžio r. muzikos mokyklos akordeonininkų ansamblio, vadovė Janina Mikalkevičienė, saksofonininkų dueto, vadovas Renatas Bedalis ir trimitininkų, vadovas Kęstutis Plančiūnas koncertinė programa.


Paskelbta 2019-09-12, 15:59:31

Mokinių iniciatyvos

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus jaunųjų kanklininkių piešiniai

 Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokiniai:

Pijus Adomavičius, Matas Ragažinskas, Kamilė Ragažinskaitė

 


Paskelbta 2019-09-04, 18:15:05

 Rugsėjo pirmosios šventė 


 Paskelbta 2019-09-02, 09:15:59


Paskelbta 2019-08-30 18:24:08

Mokytojų tarybos susirinkimas netradicinėje erdvėje

,,Ugdymo turinio prioritetai‘‘  


Paskelbta 2019-08-30, 10:05:28

Liaudies muzikos ir šokių konkursas Lenkijoje

     2019 m. liepos 7–13 d. Panevėžio r. muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras ,,Žilvitis“ (vadovai Asta ir Audrius Derviniai) kartu su socialiniais partneriais – Panevėžio miesto bendruomenių rūmų liaudiškų šokių kolektyvu ,,Grandinėlė“ (vadovė Zita Rimkuvienė) – dalyvavo tarptautiniame liaudies muzikos ir šokių festivalyje-konkurse Zielona Gora mieste, Lenkijoje. Muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestrui ,,Žilvitis“ dalinį finansavimą dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose, reprezentuojant ir garsinant Panevėžio rajoną užsienyje skyrė Panevėžio rajono savivaldybė.

     Tarptautiniame renginyje dalyvavo aštuonios grupės iš Ukrainos, Serbijos, Kazachstano, Rumunijos, Slovakijos, Lenkijos, Čekijos ir Lietuvos. Jau pirmą festivalio dieną visi kolektyvai atvyko į etnografinį kaimą-muziejų Ochla (labai panašus į Rumšiškes), kuriame ragavo įvairių tautų nacionalinų patiekalų, klausėsi kitų tautų muzikos ir mokėsi liaudiškų šokių. Kiek vėliau etnografinio muziejaus parko didžiojoje scenoje vyko muzikos ir liaudies dainų konkursas, kuriame muzikantai turėjo atlikti 15 min. laisvai pasirinktą programą, o dainininkai – sudainuoti dvi skirtingo charakterio liaudies dainas. Šiame konkurse mūsų kolektyvą lydėjo dviguba sėkmė. Tautinių instrumentų orkestras ,,Žilvitis“ ir mūsų orkestro dainininkė Fausta Palionytė užėmė II vietas.

     Laisvu nuo koncertų metu maudėmės  baseine, vykome į ,,Bitės Majos“ atrakcionų parką, pabuvojome prie didžiausios pasaulyje Jėzaus Kristaus skulptūros, vaikščiojome miestelio gatvėmis, dalyvavome draugystės vakaruose su kitomis festivalio grupėmis, susipažinome su naujais žmonėmis, kultūromis, tradicijomis.

      Dalyvavimas šiame festivalyje-konkurse mūsų muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestro ,,Žilvitis“ muzikantams buvo ne tik garbė, bet ir didelė atsakomybė pristatant Lietuvą, o šiltas žiūrovų priėmimas ir puikus tarptautinės komisijos įvertinimas – tai  paskatinimas ,,Žilvičio“ muzikantams ir mokytojams Astai ir Audriui Derviniams.

    


Paskelbta 2019-08-20, 09:32:06

➡ MOKSLO METŲ ATIDARYMAS

Rugsėjo 2 d. 12.00 val. Naujamiesčio skyriuje

Rugsėjo 3 d. 13.00 val. Krekenavoje

Rugsėjo 4 d. 13.00 val. Ramygalos skyriuje 


  ➡  MOKINIŲ PRIĖMIMAS

                   Rugsėjo 2 d. 12.30 val. Naujamiesčio skyriuje

                   Rugsėjo 3 d. 13.30 val. Krekenavoje 

                   Rugsėjo 4 d. 13.30 val. Ramygalos skyriuje


Paskelbta 2019-08-20, 09:29:08

1


2


3